อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.)
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558
ปริญญาเอก
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: panida.k@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ปณิดา คุณาวรรณ (2562). การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บนทางเดินเท้า, สิทธิ์ที่ถูกเปลี่ยนจาก การครอบครองพื้นที่แบบชั่วคราวของผู้ค้าบริเวณท่าช้างบนถนนหน้าพระลาน (Transformation of the Sidewalk, The Right for Interchangeability of Temporary Spatial Claims by Retailers around Tha Chang Community on Na Phra Lan Road). บทความจัดพิมพ์เผยแพร่ในทาง วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562.
ผลงาน 2
ปณิดา คุณาวรรณ (2558). ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอยกับการก่อรูปในงาน สถาปัตยกรรม (FUNCTIONAL RELATION WITH FORMATION IN ARCHITECTURE). การประชุม วิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้ง ที่ 8 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (POSTER).
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
15-22 July 2012 : เข้าร่วมโครงการ BKK Adaptive City 2045 Workshop By the Faculty of Architecture, Silpakorn University + Fokke Moerel (MVRDV) + Jago van Bergen (van Bergen Kolpa)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2550 - 2554
สถาปนิก (Architect) บริษัทรัจนาการดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชัน จ ากัด (RJDC) พ.ศ.2550 - 2549 Exhibition Designer / Interior Designer บริษัทบาธรูมดีไซน์ จ ากัด
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา