รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี พณิชยการสันติราษฎร์
2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม สาขาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา
ปริญญาโท
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาเอก
: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Tel: 02-555-2000-6829
Email: kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ปีงบประมาณ 2562 1.โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2.โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality : VR)สำหรับนักศึกษา แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 3.โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 4.โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ แหล่งทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผลงาน 2
ปีงบประมาณ 2561 1.คณะทำงาน โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา แหล่งทุนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2.คณะทำงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 3.คณะทำงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 4.คณะทำงานโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 5.คณะทำงานโครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 3
ปีงบประมาณ 2560 1. คณะทำงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2. คณะทำงาน โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ราชทัณฑ์) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 3. คณะทำงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคกลางและภาคเหนือ) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 4
ปีงบประมาณ 2559 1. คณะทำงาน โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2559 2. คณะทำงาน โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2559
ผลงาน 5
ปีงบประมาณ 2558 1. คณะทำงาน โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2558 2. คณะทำงาน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2558 3. คณะทำงาน โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืน สำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2558 4. คณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2558
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2 มิถุนายน 2557-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 มิถุนายน 2550- เมษายน 2556
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 หัวหน้างานคลังและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23 พฤศจิกายน 2543
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 พฤศจิกายน 2539
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา