รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ปริญญาตรี B.B.A., Management Information System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
: ปริญญาโท M.Sc., Management Information System Oklahoma State University, USA
ปริญญาเอก
: ปริญญาเอก Ph.D, Industrial Engineering Université de Grenoble, France
Tel: 02-555-2000-6825
Email: pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ปี 2562 -โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย อากาศยานไร้คนขับแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - โครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality : VR) สำหรับนักศึกษา แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ แหล่งทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผลงาน 2
ปีงบประมาณ 2561 - โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา แหล่งทุนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุม แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 3
ปีงบประมาณ 2560 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ราชทัณฑ์) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคกลางและภาคเหนือ) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 4
ปีงบประมาณ 2559 - วิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างของคอมโพสิตสีเขียว แหล่งทุนเงิน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 - โครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 5
ปีงบประมาณ 2558 - วิจัย : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนในระยะไกล - โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น หอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการพัฒนาชีวมวลยั่งยืน สำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
ผลงาน 6
ปีงบประมาณ 2557 - โครงการเปิดโลกอาเซียน PATTAYA AEC แหล่งทุน เทศบาลเมืองพัทยา - โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - วิจัย : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก - วิจัย : โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม แหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัด นนทบุรี
ผลงาน 7
ปีงบประมาณ 2556 - วิจัย : โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา แหล่งทุน เมืองพัทยา - วิจัย : โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดนนทบุรี แหล่งทุน จังหวัด นนทบุรี - วิจัย : โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี แหล่งทุน จังหวัด สระบุรี
ผลงาน 8
ปีงบประมาณ 2555 - โครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1) แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับอาคารควบคุมเอกชน แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน แหล่งทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2555 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา