รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท
: ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
: Ed.D (Industrial Education
Management)
Technological University
of the Philippines, Manila
Tel: 02-555-2000-6815
Email: saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) Kanchanarat, Saowanit. (2018) Batik Painting : Life of Fish. Conference Proceedings APCBSS Asia-Pacific Conference on Business and Social Science.: Kuala Lumpur, Malaysia, April 12-14, 2018. p.17-25.
ผลงาน 2
ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ (National Journal) 2561 เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2561) กิจกรรมการทำป๊อบอัพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายศิลปะและการออกแบบในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน. วารสารศิลปพีรศรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 6(1) กันยายน หน้า 150-168. 2560 เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2560) การรับรู้คุณค่าและความคาดหวังของบุคคลต่างประสบการณ์ที่มีต่อลวดลายผ้ามัดย้อมเชิงวัฒนธรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ. 37(2) พฤษภาคม – สิงหาคม หน้า 31-50.P
ผลงาน 3
ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564/ ค.ศ. 2018 ถึง 2022) ตีพิมพ์ในการประชุมระดับชาติ (National Conference) เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2564) วาดเส้นสร้างสรรค์ : การเห็นความเคลื่อนไหวของจิต. (Creative Drawing: To Perceive the Movement of Mind) 14th National and International Conference on Humanities and Social Sciences. Prince of Songkla University (Phuket Campus), Phuket. Thailand. 26 ตุลาคม 2564. หน้า 40-47. เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ และนวลฉวี แสงชัย. (2564) การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมที่ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายวัดพระแก้ว. (Tie Dye Fabric Motif Design Inspired by Pattern of Wat Phra Kaew) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2564. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20-21 สิงหาคม 2564 หน้า 305-315. เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2562) ความสนุกสนานใต้ท้องทะเล. เอกสารรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์รับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคมระดับชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12 กันยายน 2562 หน้า 86. 2364.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
2564
รางวัลวิจัยที่เคยได้รับ Best Paper Award ใน 14th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 26 October 2021 Prince of Songkla University Phuket, Thailand

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา