ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547
ปริญญาโท
: ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555
(การศึกษาวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก กรณีศึกษา : สวนรักษ์วาริน จังหวัดระนอง)
ปริญญาเอก
: กำลังศึกษา
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Thidima Umpawan.(2020).Classroom Guideline for Architecture Students after COVID-19 Crisis: Case study Faculty of Architecture and Design, KMUTNB. 4th Architecture & Design CDAST Exhibition 2020
ผลงาน 2
Umpawan, T. (2018). DESIGN OF PROTOTYPE OF KRA ISTHMUS OTOP CENTER. Humanities & Social Sciences Reviews, 6(2), 34-43. https://doi.org/10.18510/hssr.2018.625
ผลงาน 3
Lawan Kakay and Thidima Umpawan .(2017).A Study of Factors Relating to Library uses for Teaching, Learning, and Research of Instructors at the Academy of Architecture: A case study of Universities in Bangkok. The Journal Of Faculty Of Applied Arts.86-97
ผลงาน 4
Thidima Umpawan.(2017).Design Guideline OTOP Exhibition Center : Case Study One Tambon One Product Exhibition Kra Isthmus.The 3rd Prachachuen Research Network National and International.Thailand.
ผลงาน 5
ฐิฎิมา อัมพวรรณ.(2562).การออกแบบร้านค้าชุมชน จังหวัดระนอง.การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี 2562. (กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), 34-42. ฐิฎิมา อัมพวรรณ.(2562).การออกแบบร้านค้าซาลาเปาทับหลี บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ รับใช้สังคม” ประจำปี 2562.(กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), 43-55.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2013 – Present
Lecturer of Undergraduate Program for Int.D., KMUTNB
2013 – 2021
Undergraduate Program Committee for Int.D., KMUTNB
2015 – 2021
Head of Interior Design Division.Department of Architecture,Faculty of Architecture and Design, KMUTNB
2562-2564
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
2020 – 2021
Committee to Establish Guidelines for External Quality Assessment for Higher Education Level, (Architecture and design) MHESI
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
16 สิงหาคม 2558
ขวัญใจนักประดิษฐ์ ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17 กุมภาพันธ์ 2560
TOY arch 2017 AWARD : THE WINNER OF CREATIVITY PRIZE ออกให้โดย สภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
28 กันยายน 2560
Winner of Spatial design ออกให้โดย Thailand Interior Designers' association
8 พฤษภาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation” กลุ่มบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ
19 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี2562 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ
15 ธันวาคม 2563
รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและเกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 ออกโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา