อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2562
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์(2562). การเลื่อนเวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : ห้องทดสอบชั้น3 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่10(GI10)” ประจำปี 2562.
ผลงาน 2
ปี 2562 ผู้วิจัย “การเลื่อนเวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : ห้องทดสอบชั้น3 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
ผลงาน 3
ปี 2561 ผู้ช่วยวิจัยและเก็บข้อมูล “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตราฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย” ระหว่างกระทรวงพลังงานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2559-2560
Interior designer บริษัท Level 9 Studio
พ.ศ.2558
Interior designer บริษัท 391 Studio
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา