อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน เกียรตินิยมอันดับสอง
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2553
ปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2562
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ปัทม์วรรณ จำปาเทศ (2561) ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลและข้อคิดเห็นในการออกแบบภายใน : Storage and Retrieve System for file and comment in Interior Design วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่6 ฉบับที่1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2555-2558
Interior Designer บริษัท BangkokdayGroup จำกัด
พ.ศ.2553-2555
Interior Designer บริษัท Gro-up จำกัด
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
19 พฤษภาคม 2552
19 พฤษภาคม 2552 รางวัล​นักชนะเลิศ Design Workshop 2009 Contest งาน Interior Intrend09 จัดโดย IAIDAC Academic Council of Thailand

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา