พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

9 ส.ค. 2565
อ่านแล้ว 1046 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


วันที่ 9 สิงหาคม 2565
🟥ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ ท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ
🟦คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC
🤝✍️ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ
🟥อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
🟥อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
🟥อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
🟥อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
🟥อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
🤝โดยมีการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือทางวิชาการ อาทิเช่น
- งานความร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาโครงการวิจัยด้านศิลปะจากแก้ว
- งานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะหรือเกี่ยวกับผลงานศิลปะและการออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์แก้วเชิงศิลปะ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการหรือผลงานทางศิลปะ เป็นต้น
- มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานกับ Glass Studio ของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานศิลปะจากแก้ว และสามารถจัดแสดงผลงานศิลปะจากแก้วให้แก่บุคคลที่สนใจ
👉เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญด้านการออกแบบ การพัฒนา ทักษะ เรียนรู้ร่วมกับบริษัทฯ และสถานประกอบการจริงที่สอดคล้องกับหลักสูตร และรายวิชาที่มหาวิทยาลัย โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร ที่สามารถรองรับและปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.....................................................................................................
#พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ_บริษัท_บีจี_คอนเทนเนอร์_กล๊าส_จำกัด_มหาชน

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด


ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา